Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta Kalėdiniame susitikime su diplomatinio korpuso atstovais
2008-12-15  
Nuotrauka
Jūsų Ekscelencija diplomatinio korpuso vadove,
Gerbiamieji ambasadoriai,
Ponios ir ponai,


Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Jus visus, susirinkusius į mūsų kasmet rengiamą Kalėdinį susitikimą. Tai laikas, kai Viltis ir Ramybė pasibeldžia į kiekvienus namus ir sušildo kiekvieną širdį. Mūsų žmogiškoji pareiga ir bet kurios valdžios didžiausias uždavinys – neleisti šiai vilčiai užgesti, o paversti ją daugybe galimybių. Būtent žvelgdamas pro šią prizmę norėčiau įvertinti praeinančius metus ir pažvelgti į ateinančiuosius.

Tai buvo iššūkių kupini metai. Tarptautinės finansų sistemos pamatus sudrebino sunki ekonominė krizė, o konfliktas Kaukaze pasikėsino į pasaulinės tvarkos sistemą. 2008 metais matėme bailius teroristų išpuolius prieš civilius gyventojus Mumbajuje, Bagdade, Kandahare, Beirute ir kituose miestuose. Konfliktai tęsėsi ir Zimbabvėje, Konge bei Afganistane, matėme žmonių kančias pabėgėlių stovyklose, esančiose daugiau nei 60 pasaulio šalių, o alkstančiųjų skaičius priartėjo prie milijardo. Supratome, kad Viltis ir Ramybė gali prigesti. O juk visi žinome, kad jos pernelyg trapios, jei jų nuolat nepuoselėjame.

Tačiau kiekvieną nevilties bangą atsverdavo dar daugiau vilties ženklų. Po kiekvieno smurto akto matėme tarptautinės bendruomenės ryžtą kovoti su neteisybe ir didinti saugumą. NATO atnaujintas ryžtas tęsti Tarptautinių saugumo paramos pajėgų misiją (ISAF) sustiprino Afganistano gyventojų tikėjimą, kad vieną dieną jie gyvens saugioje, stabilioje ir turtingoje šalyje. ES tarpininkavimas Gruzijos konflikte sustabdė užsienio valstybių karinių pajėgų skverbimąsi Jungtinėms Tautoms priklausančioje valstybėje. Tarptautinė bendruomenė vieningai nepripažino demokratinės valstybės suskaldymo. Mes matėme kaip Baltarusijoje buvo paleisti politiniai kaliniai, kaip Armėnija ir Turkija atnaujina tarpusavio santykius, o ES ir Juodosios bei Kaspijos jūrų valstybės kartu ieško būdų energetinio saugumo iššūkiams spręsti.

Į ateinančius metus žvelgiu su pasitikėjimu, nes tarptautinė bendruomenė kaip niekad anksčiau suvokia, jog naujų iššūkių negalima sulaikyti vienos šalies ribose: jie turi būti sprendžiami atviru dialogu ir tikru tarptautiniu bendradarbiavimu.

21-ame amžiuje turime kelti ne tik klausimą, kiek galime apsaugoti demokratiją, laisvę ir žmogaus teises savo šalyse, bet ir kiek galime visa tai stiprinti pasaulio mastu.  Tai ne idealizmas – tai realizmas, nes ten, kur nėra vilties, sustiprėja nestabilumo ir smurto tikimybė. Štai kodėl Lietuvos nacionaliniai interesai geriausiai tenkinami aktyvia tarptautine politika, pagrįsta vertybėmis, ir aš noriu Jus patikinti, kad naujoji Vyriausybė toliau žengs šiuo keliu.

Šiandien mums tenka pareiga ne atimti norą, bet drąsinti Ukrainos ir Gruzijos žmones eiti euroatlantinės ir eurointegracijos keliu. Todėl NATO sprendimas suteikti Ukrainai ir Gruzijai narystės perspektyvą ir pasiūlyta ES Rytinė Partnerystė yra teisingi žingsniai šia linkme. Glaudesni ES santykiai su rytiniais kaimynais, laisvos prekybos sutarčių sudarymas, kliūčių kelionėms, mokymuisi ir verslo su šiomis šalimis plėtojimui mažinimas sukuria naujų galimybių ir teikia viltį, kad vieną dieną pasieksime vieningos, saugios ir laisvos Europos idealą.

Lietuvai reikia stiprios, našios ir konkurencingos Europos Sąjungos, kalbančios vienu balsu ir paisančios teisėtų kiekvienos ES valstybės narės interesų bei rūpesčių. Tikiu, kad ir Europos Sąjungai reikia dinamiškos ir energingos Lietuvos su atvira bei stabilia ekonomika ir pasitikinčia visuomene. Nuoširdžiai tikiuosi, kad tvirtesnė Europos integracija duos sinergijos efektą ir teigiamai paveiks mūsų regioną ir mūsų kaimynus. Lietuva ir toliau prisidės prie stiprios Europos, kurios politika būtų pagrįsta vertybėmis ir solidarumu, kūrimo. Tokia Europa padės mums veiksmingiau spręsti klimato kaitos, skurdo ir bado problemas. Tokia Europos Sąjunga su pasitikėjimu priims Vakarų Balkanų šalis ir skleis stabilumą bei viltį ES kaimynystėje ir dar toliau.

Dėl terorizmo pavojaus ir kitų pasaulinių iššūkių Jungtinės Amerikos Valstijos lieka nepakeičiama Europos Sąjungos sąjungininkė. Tikimės kartu su naująja Administracija toliau stiprinti šį transatlantinį ryšį.

Tikimės toliau gerinti santykius su visais mūsų kaimynais abipusio pasitikėjimo ir supratimo dvasia. Dabartinės ekonominės krizės akivaizdoje siekiame stiprinti esamas ir kurti naujas partnerystes. Esu įsitikinęs, kad glaudesnis bendradarbiavimas su Kaukazo ir Vidurio Azijos šalimis ekonomikos, energetikos ir transporto srityse bus naudingas abiem pusėms.

Ypatingos reikšmės įgyja mūsų santykiai su Lenkija ir Baltijos bei Skandinavijos šalimis, su kuriomis, padedant Europos Komisijai, vykdome gyvybiškai svarbius energetikos infrastruktūros projektus. Labai vertinu tą supratimą ir paramą, kurią pastaruoju metu gavome iš Europos Tarybos, Europos Komisijos ir ES valstybių narių. Esu įsitikinęs, kad, laikydamiesi tokios pozicijos, galime sparčiai įgyvendinti mūsų regionui ir visai Europai būtinus energetikos projektus.

Siekdama šių tikslų, Lietuva tikisi toliau sulaukti Jūsų šalių vyriausybių supratimo ir paramos.

Jūsų Ekscelencijos ambasadoriai,

Norėčiau padėkoti už Jūsų svarbų darbą, kurį dirbate su dideliu atsidavimu. Labai vertinu Jūsų pastangas tiesti supratimo ir pagarbos tiltus bei stiprinti mūsų šalių tarpusavio santykius. Kitais metais Lietuva minės savo Vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose Tūkstantmetį, o Vilnius taps Europos kultūros sostine. Tai atvers kaip niekad daug galimybių dar labiau suartinti mūsų šalis, ir aš tikiuosi, kad mes šias galimybes išnaudosime.

Suprantu, kad 2009 metais mūsų laukiantis kelias nebus lengvas. Tačiau dirbdami kartu mes galime įveikti bet kokius sunkumus, o šiuo metu pasaulyje vyraujančios aplinkybės suteikia mums unikalią progą tai daryti. Juk turime priemonių ir jėgų kovoti su pasauliniais saugumo ir kitais iššūkiais. Ko mums reikia? O gi naujomis jėgomis siekti glaudesnio, vertybėmis grįsto bendradarbiavimo, nes būtent tai buvo ir yra veiksmingiausia galimybių kūrimo, taikos saugojimo ir vilties stiprinimo pasaulyje strategija.

Ponios ir ponai,

Tegu švenčių dvasia aplanko Jūsų namus ir neapleidžia Jūsų šeimų. Visų Lietuvos žmonių vardu prašau perduoti nuoširdžiausius šventinius linkėjimus savo tėvynainiams.

Ačiū už dėmesį.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti