Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta aštuntųjų Nacionalinių maldos pusryčių renginyje
2008-10-05  
Nuotrauka

Gerbiamasis Ministre Pirmininke,
Jūsų Ekscelencijos ambasadoriai,
Seimo ir Vyriausybės nariai,
Gerbiamieji Maldos pusryčių dalyviai!

Su dideliu džiaugsmu ir viltimi sveikinu Jus, susirinkusius į aštuntuosius Nacionalinius maldos pusryčius. Šis mūsų susitikimas vyksta ypatingu laiku: jau kitą savaitgalį Lietuvos žmonės išsakys savo valią dėl valstybės ateities ir išsirinks savo atstovus į pagrindinę šalies politinę instituciją – Lietuvos Respublikos Seimą. Noriu tikėti, kad būsimieji Seimo nariai atidžiai įsiklausys į žmonių lūkesčius. Viliuosi, kad jiems užteks dvasios ir valios jėgų žengti atsakingos kūrybos keliu ir kurti tokią Lietuvą, kokią norėtų matyti šalies žmonės.

Simbolišku ir gražiu sutapimu pavadinčiau ir tai, kad Nacionalinių maldos pusryčių renginiai prasidėjo likus aštuonioms dienoms iki rinkimų. Tikiu, kad toks regimas ženklas – kaip tik šiandien Lietuvos vyskupų kvietimu šalies tikintieji pradėjo maldos ir susikaupimo prieš apsisprendimo rinkimuose oktavą – atkreips dėmesį ne tik į Bažnyčios ganytojų kvietimą atsidėti maldai, bet ir į paraginimą atsakingai rinktis Lietuvos ateitį ir vadovautis pagrindinėmis krikščioniškosiomis vertybėmis.

Šiandien noriu pakviesti Jus susimąstyti apie Lietuvą – kokią ją norėtume matyti, kurlink turėtų vesti ateities Lietuvos kelias, kokių sprendimų lauktume iš būsimųjų tautos atstovų Seime?

Esu tikras, jog visi savo mintimis ir maldomis linkime Lietuvai, kad politinį vadovavimą šaliai prisiimtų žmonės, kurie savo dvasia, charakterio savybėmis ir profesiniu pasirengimu būtų tikri lyderiai ir išdrįstų priimti žmonėms reikalingiausius, nors kartais ir nepopuliarius sprendimus. Kurie atliktų darbus, naudingus ne siauroms interesų grupėms, bet visiems žmonėms.

Dažnai manoma, kad, užtikrindami tinkamą valdžios ir valdymo struktūrų funkcionavimą, galėsime sėkmingai sutvarkyti visą valstybės ir visuomenės gyvenimą. Tačiau gyvenimo tikrovė aiškiai parodo, kad toks požiūris pernelyg dažnai veda tik į nepateisinamą biurokratizmą ir tik atskiroms grupėms naudingų sprendimų priėmimą. Mūsų viešajame valdyme ir gyvenime vis dar trūksta tikrosios atidos žmogui ir pagarbos žmogiškajam orumui.

Privalome sugrąžinti šias vertybes į visas Lietuvos žmonių gyvenimo sritis. Būtina suprasti, kad be pagarbos žmogui, be tarpusavio santarvės ir gebėjimo išgirsti, įsiklausyti ir sutarti ugdymo, visos Lietuvos ateities vizijos liks bergždžios. Šiame kelyje svarbiausiu kelrodžiu ženklu galėtų tapti Biblijoje pateikti žmogaus santykiai su Dievu ir su šalia esančiu žmogumi, kurių esmė - meilė savo artimui.

Šiomis savaitėmis girdėjome nemažai gražių politinės retorikos šūkių. Tačiau, kaip pastebėjo ne vienas politikos ir viešojo gyvenimo apžvalgininkas, daugelis jų yra tik gražiai skambantys, bet tušti žodžiai.

Leiskite Jums priminti Evangelijos pagal Luką pasakojamą istoriją: Vieną dieną Jėzus pasikvietė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Evangelija pasakoja, kad apaštalus buvo apėmęs miegas, o atsibudę jie pamatė Jėzaus spindesį ir neapsakomai susižavėjo šiuo vaizdu. Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų: „Mokytojau, gera mums čia būti! Padarykime tris palapines: vieną Tau, kitą Mozei ir trečią -- Elijui“. Tačiau jis nesižinojo, ką kalbąs. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando.

Ar artėjantys rinkimai į Seimą neprimena šio evangelinio pasakojimo? Daugelio politikų, tarsi gelbėtojų ir išganytojų, veidai, jų drabužiai ir darbai, gražinami ir balinami įvaizdžio bei viešųjų ryšių specialistų, spindėte spindi. O rinkėjus bandoma užmigdyti ir sužavėti meiliausiais žodžiais bei vaizdiniais. Žvelgiant į tokius nuostabius politikus tikrai norisi išskleisti palapines ir visam laikui įsikurti šių gelbėtojų globoje. Tačiau Biblija perspėja – toks noras gali būti pražūtingas. Spindesiui – rinkimų agitacijai – pasibaigus, mus gali uždengti dar tamsesni ir grėsmingesni tikrovės debesys.

Todėl raginu vadovautis šiuos Nacionalinius maldos pusryčius lydinčia dvasia ir kuo atidžiau pasverti, kokius realius darbus Lietuvos žmogaus ir visos šalies labui atliko ar galėtų atlikti norintieji būti politiniais vadovais. Ar jiems tikrai pakaks ryžto, jėgų ir išminties tikrove paversti šiandien deklaruojamus gražiausius norus ir pažadus?

Šiais metais minime Lietuvą į nepriklausomybę atvedusio nacionalinio judėjimo – Sąjūdžio -- dvidešimtmetį. Daugelyje renginių girdėjome žodžius: ne tokios Lietuvos tada troškome, ne už tokią Lietuvą kovojome, ne tokią Lietuvos viziją puoselėjome. Tačiau ar tikrai esame patekę į aklavietę ir nebeturime ko siekti ir kuo kliautis?

Žinoma, ne visada nepriklausomos valstybės keliai buvo tiesūs. Kartais klaidžiojome negalėdami suprasti: kur slypi mūsų stiprybė, kur veda mūsų kelias, kokiais principais turėsime grįsti savo ir savo valstybės gyvenimą? Tačiau tvirtai tikiu, kad ir šiandien Lietuva turi jėgų žengti Atgimimo keliu, vadovautis prieš du dešimtmečius iš nelaisvės pančių mus išvadavusiomis vertybėmis ir principais.

Susikaupimu, pagarba šalia esančiam žmogui ir malda ieškokime naujų kelių, kurkime mūsų norimą matyti kasdienybę, bendruomenę ir kokybiškai naujais santykiais gyvenančią Lietuvą. Tikiu, kad į šios dienos susitikimą panašūs bendraminčių susibūrimai gali padėti tai pasiekti.

Nuoširdžiai linkiu, kad Nacionalinių maldos pusryčių susirinkimuose išsakomos mintys ir idėjos taptų tvirtu mūsų gyvenimo pagrindu, stiprintų dvasią ir atvertų kelius tokios Lietuvos, kokią ją norėtume matyti, kūrybai.

Telaimina Dievas Lietuvą. Telaimina Dievas mus visus!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti