Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba Europos Konstitucinių Teismų konferencijos XIV kongreso atidarymo proga
2008-06-03  

Didžiai gerbiami Europos valstybių konstitucinių ir aukščiausiųjų teismų pirmininkai,
 Brangūs ir gerbiami svečiai,
 Ponios ir ponai!
 
Prisimenu mūsų susitikimą prieš dvejus metus, kai Vilniuje vyko Europos Konstitucinių Teismų Konferencijos Pirmininkų susirinkimo posėdis. Dar niekada iki tol Lietuvoje nebuvo vienu metu susirinkę tiek konstitucinės teisės autoritetų. Sakau nuoširdžiai – susitikimas  su teisinio pasaulio elitu išliko atmintyje. Malonu  šiandien Vilniuje matyti dar daugiau iškilių Europos teisinės erdvės konstitucinės justicijos atstovų. Žinau, kad atvyko net 39-ių Europos valstybių konstitucinę kontrolę vykdančių institucijų delegacijos. Svečių teisėmis dalyvauja Amerikos, Afrikos, Azijos  šalių atitinkamų teismų  susivienijimams atstovaujančios delegacijos. Sveikinu visus ir nepaprastai džiaugiuosi vėl galėdamas kreiptis į Jus. Tikiu, kad tiek Pirmininkų susirinkime, tiek šiame Kongrese išgirsime minčių, padėsiančių geriau suprasti socialinės tikrovės sritį, vadinamą konstitucine teise.
 Džiaugiuosi tuo, kad Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui trejus metus buvo patikėta pirmininkauti Europos Konstitucinių Teismų Konferencijai, jungiančiai mūsų žemyno konstitucinės kontrolės institucijas. Ši misija reiškia ir Lietuvos konstitucinės justicijos pasiekimų pripažinimą.
 Pakartosiu, ką ne kartą esu sakęs: bendradarbiavimas visada stiprina tiek kiekvieno mūsų, tiek visų kartu jėgas, padeda rasti iškilusių problemų sprendimus. Jūs diskutuosite svarbiais konstitucinės tvarkos užtikrinimo klausimais. Tikiu, kad rasite ir atsakymus, padėsiančius Jūsų veikloje.
 Ir kaip piliečiui, ir kaip valstybės vadovui man rūpi demokratinės sistemos  konstitucinių pagrindų stiprinimo problemos. Viena vertus, Lietuvoje pasiekta daug. Funkcionuoja demokratiniai institutai. Kita vertus, ar tvirti jų pagrindai, ar branginamos demokratinės visuomenės vertybės? Jeigu mūsų demokratinė sistema grindžiama Konstitucija, jeigu pripažįstama, kad Konstitucija – tai viso valstybiškai organizuotos visuomenės gyvenimo pagrindų pagrindas ir svarbiausias matas, užtikrinantis asmens teisių prioritetą ir ribojantis valdžią, tai konstitucinė kontrolė yra būtina. Konstitucijos reikalavimų būtina laikytis visiems ir visur.  Konstitucinio Teismo veikla ir Lietuvoje padėjo suprasti, kad konstitucinis matmuo svarbus ne vien teisėje, bet ir politikoje, ūkio tvarkymo, tarptautinių santykių srityse. Būtent šiuo matu pirmiausia vertintini valdžios institucijų ir pareigūnų veiksmai bei sprendimai. Turiu pabrėžti ir tai, kad toks Konstitucijos “buvimas visur” ne vienam politikui ar valdininkui iki šiol kelia nuostabą ir net norą gintis nuo taip vadinamos konstitucinės ekspansijos.
 Visi čia susirinkę puikiai suprantame, kad jei nebūtų konstitucinės justicijos, daugelis konstitucinio akto nuostatų liktų tik teorinėmis kategorijomis. Teisininkai dažnai kalba apie gyvąją konstituciją – tokią, kaip ji suprantama ir taikoma valstybės gyvenime. Konstituciją kaip realiai veikiančią teisę. Gyva, taikoma teisė – tai tikrasis veidrodis, parodantis žmonių santykių valstybiškai organizuotoje visuomenėje reguliavimo tikrąją būklę. Tokios tvarkos reikalavimai turi būti žinomi ir suprantami. Ir čia be teisės aiškinimo neišsiversi. Svarbiausias žodis priklauso Konstituciniam  Teismui – oficialiam Konstitucijos aiškintojui. Būtent Konstitucinio Teismo nutarimuose itin bendro pobūdžio principai įgyja konkrečių teisinių reikalavimų pavidalą.
 Valstybės gyvenime Konstitucinis Teismas privalo saugoti konstitucines vertybes. Reikia pasakyti, kad Teismo nagrinėtos bylos ir priimti sprendimai pakoregavo ne vienos visuomenės gyvenimo srities teisinį reguliavimą, privertė iš naujo įvertinti taikomas priemones. Tokie pataisymai būtini, jeigu siekiame realiai įtvirtinti konstitucinius imperatyvus. Teismo sprendimai – tai nuolatinis priminimas valdžiai, kad jos veikla prasminga tik tiek, kiek laikomasi Konstitucijos. Niekam nesuteikta teisė jos nepaisyti, peržengti nustatytų įgaliojimų ribų, nevykdyti konstitucinių pareigų.
Mums, kaip jaunai demokratinei valstybei, iškyla suprantamų konstitucinių vertybių įtvirtinimo sunkumų. Visuomenės teisinė sąmonė staigiai nesikeičia taip, kaip norėtume. Tai sudėtingas procesas, bet konstitucionalizmo pagrindų visuotinis išmanymas būtinas jau dabar. Išmanymas užkerta kelią nemokšiškumui ar pusiau išmanymui. Jokia pilietinė visuomenė negalima, jeigu konstituciniai valstybiškai organizuotos piliečių bendruomenės gyvenimo pagrindai nėra kiekvieno visuomenės nario mąstymo savastis. Tik gerbiant konstitucines vertybes formuojama teisingesnė visuomenė. Pamažu, žingsnis po žingsnio… Konstitucinės kultūros formavimas nėra baigtinis procesas. Tai – nuolatinis piliečių visuomenės ugdymas. Ir Konstitucinio Teismo vaidmuo čia esminis. Tik remiantis Konstitucinio Teismo jurisprudencija galima kalbėti apie gyvą, veikiančią Konstituciją, kuria remdamasis, pilietis gali ginti savo teises.
Nepakankamu konstitucinės kultūros lygiu paaiškinčiau ir tai, kad teismams vis dar priekaištaujama dėl teismų ir teisėjų nepriklausomumo garantijų. Konstituciniam teismų ir teisėjų nepriklausomumo principui demokratinėje sistemoje alternatyvos nėra ir negali būti. Tai ne privilegija, o būtina teisingo bylų nagrinėjimo prielaida.  Demokratiniame pasaulyje yra pripažinti šio principo garantijų standartai. Todėl siūlymai atsisakyti nepriklausomumo garantijų, jas panaikinti iš tikrųjų vargu ar reiškia  rūpinimąsi bendra gerove. Šioje srityje galima tik viena valstybės politikos kryptis – ne mažinti, o didinti nepriklausomumo garantijas. Tai reiškia – ir stiprinti žmonių  konstitucinių teisių  apsaugą.
Su konstitucinių asmens teisių apsauga sietinas ir Konstitucinio Teismo kompetencijos klausimas. Lietuvoje pernelyg užsitęsė ginčai dėl asmens konstitucinio skundo instituto įtvirtinimo. Daug kalbama apie asmenį, jo teises, bet nenorima pripažinti, kad asmuo šias teises Konstituciniame Teisme galėtų ginti nuo teisės kūrėjų antikonstitucinių sprendimų. Konstitucinės justicijos galimybių stiprinimas  man reiškia Konstitucijos poveikio valstybės gyvenimui stiprinimą. Siekiau, siekiu ir toliau sieksiu stiprinti teisinius pradus visose valstybės gyvenimo srityse.
Daug kalbama apie teisinio ir valstybinio gyvenimo „europeizaciją“ ar net globalizaciją. Ir toks kalbėjimas paprastai siejamas su nacionalinių institucijų reikšmės  sumažėjimu. Tai labai ribotas požiūris. Šiuolaikiniai valstybių raidos iššūkiai  anaiptol nemenkina nei nacionalinės politikos, nei nacionalinės teisės, nei konstitucinės justicijos reikšmės. Visuose šiuose procesuose dalyvaujame tik konstituciniu pagrindu, laikydami, kad Konstitucijoje įtvirtinti reikalavimai kaip buvo, taip ir lieka pirmaisiais valstybės valdžios institucijų ir pareigūnų imperatyvais. Valstybė, negerbianti savo Konstitucijos, vargu ar gali būti patikimas bendrijos partneris. Ugdyti pagarbą konstitucijai – svarbiausias valstybiškai organizuotos piliečių bendruomenės rūpestis.
Garbingieji konstitucinių ir aukščiausiųjų teismų pirmininkai ir teisėjai, svečiai! Jūsų Forumas tiktai pradeda darbą. Tikiu, kad jis bus sėkmingas ir prisidės prie konstitucinės kontrolės stiprinimo. Tikiu, kad ir šiandieniniame Jūsų sambūryje bus atskleisti svarbūs visai Europos teisinei erdvei konstitucinės raidos pokyčiai ir dėsningumai. Kaip matyti iš šio Kongreso temos, net teisinio reguliavimo nebuvimas ar jo nepakankamumas, jeigu dėl to pažeidžiama konstitucija, patenka į konstitucinių teismų vertinimo sritį. Tai, be jokios abejonės, svarbus konstitucingumo užtikrinimo aspektas. Tikiu, kad Jūsų išsakytos mintys padės spręsti šiame konstitucinės justicijos forume  aptartas problemas.
Linkiu kuo geriausios kloties tiek čia, Vilniuje, diskutuojant ir priimant Europos konstitucinių teismų bendradarbiavimo stiprinimui svarbius sprendimus, tiek grįžus į namus, saugant savo šalių konstitucines sistemas.
Kuo didžiausios sėkmės visiems!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti