Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Jo Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba Lietuvos Valstybės atkūrimo 90-ųjų metinių proga Londone
2008-02-13  
Nuotrauka

Ponios ir ponai,

Leiskite pirmiausia keletą žodžių tarti lietuviškai.

Brangūs Lietuvos piliečiai,
Mieli lietuviai,

Su džiaugsmu ir didžiuodamasis esu kartu su Jumis Vasario 16-osios išvakarėse. Tai įvykis, kuris mus jungia, įkvėpia ir stiprina. To, kas įvyko prieš 90 metų, negalima pavadinti kitaip, kaip tik stebuklu. To stebuklo vardas- nepalaužiama tautos dvasia, lemiamu momentu suvienijusi mus darbams, kurie buvo didesni už pačią tautą. Todėl Vasario 16-oji, suburdama Lietuvos piliečius ir viso pasaulio lietuvius į vieną šeimą, leidžia kiekvienam iš mūsų pasijusti didesniu. Ši šventė į mus prabyla drąsos ir vilties žodžiais, kiekvieną kartą primindama, kad, kaip ir prieš 90 metų, taip ir dabar, tautos gerovė yra mūsų rankose. Sveikinu jus Vasario 16-osios proga ir kviečiu visus pasaulio lietuvius susikibti rankomis, kad drauge nenuilsdami gintume ir puoselėtume protėvių mums išsaugotas brangiausias – laisvės ir tautiškumo – dovanas.

Ledi Thatcher,
Ekscelencijos,
Jūsų Eminencija
Brangūs lietuviai,
Ponios ir ponai,

Vasario 16-ąją viso pasaulio lietuviai mini Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Prieš 90 metų paskelbtas Nepriklausomybės aktas – tai istorinio Lietuvos žmonių siekio ir pasiryžimo laisva valia, kartu su kitomis Europos tautomis kurti savo ateitį nepriklausomoje tėvynėje, išraiška.

1918 metais Baltijos šalims paskelbus nepriklausomybę, Britanija suteikė joms labai reikalingą politinę ir karinę pagalbą. Vėliau, po Antrojo pasaulinio karo, kai Sovietų Sąjunga pavergė pusę Europos, Londonas nepripažino mūsų okupacijos ir palaikė mūsų ginkluotą pasipriešinimą, kuris kaip organizuota kova tęsėsi iki 1953 metų. Kaip ir visi nusikaltimai žmonijai, Sovietų okupacija dar turės būti deramai įvertinta tarptautiniu lygiu. Ledi Thatcher, Jūsų parodyta drąsa pasipriešinti tironijai ir neteisybei įkvėpė ir teikė viltį daugeliui Lietuvos žmonių paskutiniame Sovietų okupacijos dešimtmetyje. Mano tauta visuomet bus dėkinga Jums ir geriems draugams britams už nuolatinę paramą mūsų nepriklausomybės siekiui.

Lietuva brangina savo glaudžius santykius su Britanija – santykius, pagrįstus tokiomis bendromis vertybėmis kaip laisvė, demokratija ir pagarba žmogaus teisėms. Šios vertybės įtvirtintos visoje Vidurio Europoje, nes Lietuva ir kitos regiono šalys nuosekliai ir energingai vykdė demokratines reformas ir sėkmingai įsiliejo į Europos Sąjungą ir NATO. Britanija visą laiką palaikė mus kelyje į šias struktūras ir mes dėkingi už tai. Dėl ES ir NATO plėtros padidėjo Jungtinės Karalystės ir visos Europos stabilumas, saugumas ir gerovė. Šiandien mūsų šalys kartu stengiasi plėsti šį stabilumą, demokratiją ir gerovę tolyn į Rytus. Tikiu, kad galime tai pasiekti paremdami Ukrainos ir Gruzijos siekį įstoti į ES ir NATO, o taip pat gilindami savo integraciją su tokiomis Europos šalimis kaip Moldova. Šiandien Lietuva ir Britanija yra partnerės Afganistane, Balkanuose ir kitose pasaulio vietose, kur jos kartu taiso tironijos ir neteisybės padarytą žalą. Mes kartu kovojame su pasaulyje klestinčiu skurdu, terorizmu, su žemės atšilimo grėsme ir kitais iššūkiais. Lietuva visuomet bus patikima Britanijos sąjungininkė, siekiant šių tikslų.


Ponios ir ponai,
 
Šiandieniniai Lietuvos ir Britanijos santykiai yra tvirti ir plėtojami įvairiais aspektais. Mes bendradarbiaujame politikos, ekonomikos, kultūros ir mokslo srityse. Geriausias mūsų santykių kokybės ir svarbos pavyzdys – Jos Didenybės Karalienės Elžbietos valstybinis vizitas Lietuvoje 2006 metų spalį. Šiandien norėčiau su jumis pasidalyti, kaip kartu galėtume dar labiau sustiprinti mūsų santykius.

Manau, kad šioje srityje didžiausios galimybės slypi naujoje ir sparčiai augančioje mūsų santykių jėgainėje - beveik 150 000 lietuvių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje - bendruomenėje. Lietuviai dirba finansinių paslaugų įmonėse ir ūkiuose, mokslo įstaigose ir prekybos centruose, viešbučiuose ir statybos bendrovėse. Daug jų mokosi Britanijos universitetuose. Savo žiniomis ir įgūdžiais, savo energija ir darbštumu jie prisideda ir prie Britanijos ūkio augimo. Jų įnašas į Britanijos kultūros įvairovę ir mokslinį gyvenimą yra taip pat svarus. Jie steigia vietos įmones ir buriasi į naujas bendruomenes. Jie dalyvauja ir balsuoja vietos rinkimuose. Energinga Britanijos lietuvių bendruomenė – tai tiesioginė ir labai svarbi grandis žmonių, jungiančių mūsų tautas ir kuriančių neribotas galimybes dvišaliam bendradarbiavimui, grandinėje.

Būdami toli nuo savo gimtinės, lietuviai stengiasi kiek galima labiau įsilieti į Britanijos visuomenę. Kartu jie stengiasi išsaugoti ir savo tautinį identitetą. Labiausiai žaviuosi tais, kurie leidžia savo vaikus į šeštadienines lietuvių mokyklas mokytis gimtosios kalbos. Ne mažiau žaviuosi vaikais ir jų tėveliais, visus savaitgalius skiriančiais lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos mokymuisi. Tai – kilnus tikslas, skirtas ir gimtinei, ir Europai, kurios stiprybė slypi įvairovėje.

Iš 150 000 Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ir dirbančių lietuvių 30 000 yra mokyklinio amžiaus vaikai. Londone, Birmingeme, Mančesteryje, Šiaurės Airijoje ir kitur veikia 18 savanoriškų lietuvių kalbos mokyklėlių, kuriose šeštadieniais ir sekmadieniais mokosi apie 600 vaikų, entuziastingai lankančių šias mokyklas. Čia gyvenanti jaunoji lietuvių karta nenori prarasti savo šaknų, tautiškumo ir pamiršti savo istorijos. Turime palaikyti jų alkį mokslui ir jų norą puoselėti nacionalinę kultūrą. Būtent dėl šios priežasties buvo surinkta 9 000 tėvų parašų už tai, kad būtų laikomas lietuvių kalbos brandos (General Certificate of Secondary Education) egzaminas. Šiandien šį klausimą iškėliau Ministrui Pirmininkui Gordonui Brownui ir tikiuosi, kad netrukus bus rastas tinkamas sprendimas.

Britanijoje lietuviai buriasi į įvairius klubus ir draugijas, net ir tokius, kurie vienija vienodus interesus turinčius žmones. Jie rengia daug kultūrinių, tautinių, mokslinių ir sporto renginių. Norėčiau paskatinti jus įtraukti į šią veiklą kuo daugiau lietuvių. Tik vieninga ir atvira, o ne susiskaldžiusi ir pasyvi lietuvių bendruomenė gali pasiekti, kad jos balsas būtų išgirstas. Tikiu, kad lietuvių iniciatyvos ras supratimą ir paramą Britanijos institucijose. Kuo daugiau kuo aktyviau vietos institucijos Britanijoje rems lietuvių iniciatyvas, tuo daugiau ir lietuviai duos vietos bendruomenėms.

Britanijoje lietuviai atskleidė savo verslumą – nemažai lietuvių pradėjo čia savo verslą, taip sukurdami naujų darbo vietų ir sudarydami naujų galimybių Lietuvos ir Britanijos ekonominiam bendradarbiavimui. Noriu, kad žinotumėt, jog Lietuvai labai reikia ir Lietuvoje labai laukiamos ne tik jūsų investicijos, bet ir jūsų intelektinis kapitalas, įgūdžiai bei patirtis

Turiu pripažinti, kad mūsų valdžia padarė ne viską, kad paskatintų lietuvius grįžti. Kviečiu jus teikti savo siūlymus, kaip padaryti Lietuvą patrauklesnę ir palankesnę užsienyje gyvenantiems lietuviams. Tikiuosi, kad 2009 metais, kai minėsime pirmąjį Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį ir Vilnius taps Europos kultūros sostinė, kai kurie iš jūsų bus sugrįžę namo. Taip pat tikiuosi, kad dalyvauti šventiniuose renginiuose į Lietuvą suplauks daug turistų iš Britanijos.

Šiais metais Lietuvoje vyks rinkimai į Seimą. Tikiu, kad jūs aktyviai juose dalyvausite. Tai jūsų galimybė padaryti Lietuvą tokią, kokią norite ją matyti. Kita vertus, demokratija – tai ne tik rinkimai, tai ir visuomeninė pozicija, skatinanti piliečius nuolat dalyvauti sprendžiant viešuosius klausimus. Tad kviečiu jus būti aktyviais ir atsakingais Lietuvos ir Britanijos pilietinės visuomenės nariais. Jungtinė Karalystė kilniai ir svetingai atvėrė jums duris, tad jūs privalote gerbti savo naujos tėvynės įstatymus. Neabejoju, kad jūs, daugeliui Britanijos žmonių būdami tiesioginiu ryšiu su Lietuva, esate pavyzdingi ir garbingi Lietuvos ambasadoriai. Negaliu įsivaizduoti geresnės lietuvių bendruomenės Britanijoje nei tokios, kuri pasižymi dvejopu patriotizmu: meile savo naujai tėvynei ir ištikimybe savo etninėms šaknims. Teišsipildo jūsų svajonės ir tebūna jūsų darbai visada verti Lietuvos ir Britanijos pagarbos.


Ponios ir ponai,

Didelė ir gerai organizuota lietuvių bendruomenė Britanijoje padeda kurti naujus draugystės ir partnerystės ryšius tarp mūsų tautų. Tai leidžia Lietuvai ir Jungtinei Karalystei toliau stiprinti politinius bei kultūros saitus, plėsti prekybą bei investicijas ir skatinti mokslo bei regionų bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad pasinaudosime šiomis plačiomis galimybėmis, kad dar labiau suartintume mūsų tautas ir sustiprintume jų gebėjimą siekti bendrų tarptautinės dienotvarkės tikslų.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti