Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba Užsienio reikalų ministerijos kolegijos posėdyje
2008-01-07  
Nuotrauka

Vilnius, 2008 m. sausio 7 d.

Gerbiamasis Ministre, gerbiamieji diplomatai,

Kiekvieni Naujieji metai suteikia mums progos pažvelgti atgal. Šiandien galime didžiuotis 2007-ųjų Lietuvos užsienio politikos pasiekimais, iš kurių išskirtini Lietuvos indėlis į Lisabonos sutarties atsiradimą, solidi regioninė Vilniaus konferencija ir visa eilė kitų darbų. Praėjusių metų, kaip ir visos Lietuvos istorijos, laimėjimai liudija, kaip svarbu turėti vieningą šalies užsienio politiką bei profesionalią, kryptingai veikiančią ir kitų institucijų pastangas gebančią koordinuoti diplomatinę tarnybą.

Lietuvos narystę ES ir NATO šiandien daugelis laiko savaime suprantamu dalyku. Tačiau negalime pamiršti to, kad šio tikslo siekėme nuosekliai ir atkakliai dirbdami. Kelias į ES ir NATO buvo didžiausias mūsų visų išbandymas ir laimėjimas. Užsienyje dirbusių Lietuvos atstovų žinios, patirtis ir suvokimas buvo nepaprastai svarbūs šiam laimėjimui pasiekti. Jūs drąsiai rodėte lyderystę, kurią stiprino ir kitų mūsų šalies institucijų bei įstaigų palaikymas. Pasiekę šiuos tikslus, ar šiandien žinome, ko norime iš savo valstybės, savo politikų ir savo diplomatų? Ar neatsitiko taip, kad narystė ES ir NATO leido „atsipalaiduoti“ ir todėl dalis mūsų politikų pradėjo lengviau žvelgti į savo pareigas ir atsakomybę vidaus politiniame gyvenime? Partiniai interesai ir populizmas į politikos užribį stumia naujus Lietuvos diplomatų patarimus ir įspėjimus, kurie buvo vieni iš svarbiausių mūsų narystės ES ir NATO sėkmės kelyje.

Vien ko verta liūdna stojimo į eurozoną patirtis, kuomet tam tikrų žinybų atstovai, rodę visišką pasitikėjimą savo jėgomis, nepaisė diplomatų perspėjimų. Jeigu būtume suveržę diržus prieš kelerius metus, šiandien kartu su Slovėnija būtume pirmieji tarp naujų šalių įsivedę eurą.

Vien tik ši pamoka mums aiškiai parodo, kad Lietuvos diplomatinė tarnyba neturėtų užgniaužti savo didžiulio potencialo sprendžiant mūsų valstybei svarbius klausimus. Būtina intensyvi Lietuvos diplomatinės tarnybos partnerystė su kitomis valstybės institucijomis. Todėl raginu ministerijas glaudžiau bendradarbiauti su Užsienio reikalų ministerijos specialistais, pasinaudoti jų turima patirtimi ir atvirkščiai - diplomatai turėtų labiau įsiklausyti į kitų ministerijų reiškiamą nuomonę. Daugelyje pasaulio šalių priimta kryžminė rotacija tarp diplomatinės tarnybos ir kitų įstaigų padėtų sumažinti išsikerojusį žinybiškumą.

Šiandien nė viena ES valstybė narė neįsivaizduoja efektyvios užsienio politikos be efektyvios bei glaudžios diplomatinės tarnybos ir kitų šalies įstaigų partnerystės. Lietuva nėra ir negali būti išimtis.

Gerbiamieji,

Šiandien Europa pripažįsta Lietuvos vaidmenį kuriant stabilumo, laisvės ir demokratijos erdvę Rytų kaimynystėje. Turime stengtis, kad ES ir NATO atvirų durų politika artimiausiu metu būtų ne tik išlaikyta, bet ir patvirtinta konkrečiais sprendimais Gruzijos, Ukrainos ir kitų pasirengusių šalių atžvilgiu. Paskutinis įvykis, kuriuo mūsų partneriai tiek Vakaruose, tiek Rytuose įvertino Lietuvos diplomatų vaidmenį kuriant saugumą ir stabilumą regione, buvo 56 valstybių balsais patvirtintas Lietuvos pirmininkavimas ESBO.  

Išnaudodama pastaraisiais metais išaugusį savo tarptautinį autoritetą, Lietuva tęs paramą reformų ir demokratijos sklaidai Ukrainoje, Baltarusijoje, Pietų Kaukazo valstybėse, toliau padės spręsti dirbtinai „įšaldytus konfliktus“ posovietinėje erdvėje  ir gilins savo dialogo turinį su strateginėmis kaimynėmis, bei plės partnerystę su kitomis Vakarų demokratijos šalimis. Mes neatsisakome ir neatsisakysime reikalavimų pripažinti sovietinės okupacijos fakto ir siekti okupacijos žalos atlyginimo, bet kartu ieškosime dialogo su Rusija. Kita vertus, realybė ir šalies nacionaliniai interesai mus verčia ieškoti dialogo galimybių su Rusija. Be abejonės, šis dialogas su Rusija gali būti nuoširdus tik tada, kai jis bus pagrįstas bendrais principais ir vertybėmis.

Šie mūsų siekiai kelia naujų uždavinių ir diplomatinei tarnybai. Suprantu, kad mūsų visų laukia nelengvas laikotarpis, kuris ateinančiais metais Lietuvos politinį gyvenimą įtrauks į parlamento rinkimų sūkurį. Tikiu, kad rinkiminis populizmas nepakirs Lietuvos užsienio politikos vienybės, neišbalansuos tinkamai dirbančio diplomatinės tarnybos mechanizmo.

Tikiu, kad Jūsų indėlis į šalies vidaus gyvenimą bus laukiamas ir tinkamai sutiktas.  Diplomatinės tarnybos laukia aibė darbų, kuriuos visus sunku išvardyti. Tačiau svarbiausi mums buvo ir bus tie darbai, kurie stiprina mūsų valstybingumą, didina Lietuvos autoritetą ir kuria gerovę mūsų žmonėms.

Pirma, turime tinkamai pasirengti pirmininkavimui ESBO 2011 ir ES 2013 metais. Pirmininkaudami ESBO galėsime dar aktyviau padėti spręsti „įšaldytus konfliktus“ Moldovoje, Kaukaze, aktyviai kovoti už demokratinių standartų sklaidą mūsų Rytų kaimynystėje, tiesti kelius į Centrinę Aziją.

Tikiu, kad Seimas išreikš tvirtą paramą Lisabonos sutarčiai, sukursiančiai stipresnę ir atviresnę Europos Sąjungą, prie kurios vairo Lietuva stovės 2013 metais. Turime šiems iššūkiams rimtai pasiruošti: konsoliduoti jėgas ne tik išorėje, bet ir savo šalies viduje. Koordinuojant ES reikalus būtina suformuoti bendrąją Lietuvos Europos politiką ir efektyviai koordinuoti visų valstybės žinybų veiklą Europos Sąjungoje. Turime sudaryti sąlygas įvairioms institucijoms su Užsienio reikalų ministerija  keistis patirtimi ir formuoti vieningą specialiųjų atašė veiklą. Jie savo veiklą labiau pradėjo koordinuoti tik Briuselyje. Jų Briuselio patirtis dar ne visada pritampa ministerijose, kur šakiniai interesai daugeliu atvejų vis dar lieka viršesni. Mūsų užsienio politika negalės būti vieninga, jei neužtikrinsime vieningo atstovavimo mūsų interesams Europos Sąjungoje.

Antra, 2010 metais norime pasiekti šiuos svarbius tikslus -- gauti teigiamą sprendimą dėl euro įvedimo ir užtikrinti energetinės nepriklausomybės pagrindus.

Kuo greičiau privalome baigti vidaus darbus kurdami nacionalinį investuotoją, ir vėliausiai kitais metais pradėti konkrečius naujos atominės elektrinės statybos darbus. Nedelsdami turime imtis elektros tiltų tiesimo į Švediją ir Lenkiją, integruoti mūsų energetikos sistemą į europinius tinklus. Europoje privalome aktyviai ir atsakingai kelti 2009 metais Lietuvoje atsirasiančias energijos saugumo problemas, ieškoti energijos tiekimo alternatyvų iš kaimyninių šalių, įskaitant Ukrainą, skubiai investuoti į naujus generavimo pajėgumus. Turime remti Europos Komisijos pastangas panaikinti Baltijos šalių energetinę izoliaciją ir siekti Bendros ES išorinės energetinės politikos įtvirtinimo. Pritariu siūlymams, jog šiems klausimams spręsti būtina  sukurti kokybiškai naują darinį, kuriame galėtų būti sutelktos geriausios diplomatų ir mūsų energetikų jėgos.

Matau galimybę sutelkti mūsų pastangas, kad 2010 metais ES Taryba pritartų Lietuvos tikslui įsivesti eurą. Siekime vieni pirmųjų regione įsivesti šią valiutą. Turime nugalėti vidinius trikdžius ir jau dabar atitinkamai derinti visą mūsų valstybės ūkinę ir fiskalinę politiką.

Trečia, privalome būti aktyvūs laisvos prekybos ir ES migracijos politikos formuotojai bei stiprintojai. Esu tos nuomonės, kad mūsų interesas yra – skatinti laisvą prekybą ir atvirumą, o ne protekcionizmą. Artimiausiu metu bendromis Prezidento institucijos  ir Užsienio reikalų ministerijos pastangomis inicijuosime diskusiją apie Lietuvos prekybos politiką, kurios šiandien, deja, negaliu kitaip pavadinti kaip tik protekcionistine. Ir nuo to pirmiausiai nukenčia mažiausias pajamas gaunantys Lietuvos gyventojai. ES lėšos turi ir gali būti panaudotos naujiems iššūkiams pasitikti, darbo jėgai perkvalifikuoti, o ne užsienio prekybos apsaugos priemonėms. Mes ginamės nuo ateities vietoj to, kad drąsiai į ją investuotume.

Atitinkamai turime spręsti ir vieningą atstovavimą mūsų ekonominiams interesams užsienyje. Šiuo metu tai atlieka net trys institucijos. Sekime Šiaurės šalių pavyzdžiu, kur ekonominiams šalių interesams atstovauja vadinamosios prekybos tarybos, sutelkusios geriausias užsienio reikalų ministerijų, ūkio ministerijų ir verslo jėgas.

Nedelsdami turime sukurti aiškią Lietuvos migracijos politiką, kuri apimtų ne tik rūpestį mūsų išeiviais, bet ir pasirengimą imigracijai iš trečiųjų šalių, tai yra protingai ir kryptingai ją liberalizuoti, sąmoningai dalyvauti globalinėje kovoje dėl „protų“. Diplomatai turi gerokai padirbėti su Vidaus reikalų ministerija, kad „vieno langelio“ principas veiktų sėkmingai. Turime maksimaliai liberalizuoti ES ir savo nacionalinį vizų režimą su mūsų artimiausiais kaimynais, kad Europa jiems netaptų dar viena sunkiai įveikiama tvirtove.

Gerbiamieji,

Visi šie tikslai būtų beprasmiai, jei valstybė neturėtų dvasinio dėmens, kuris reiškiasi per mūsų patriotizmą, tautiškumą ir kultūrą. Turime pradėti kryptingą Lietuvos kultūros politiką užsienyje. Kultūros ministerija ne visuomet vykdo valstybės kultūros politiką užsienyje ir nesuvienija jėgų su mūsų diplomatais, kad atgaivintų Lietuvos kultūros paveldą regione, įtvirtintų ir atgaivintų Lietuvą kaip istorinį regiono kultūros centrą.

Mes turime garsią istoriją, regione iki pat Juodosios jūros, kur iki šiol aidi Lietuvos vardas. Per šį ir panašų bendradarbiavimą mes ne tik skleisime savo kultūrą užsienyje, bet ir stiprinsime demokratijos sklaidą tokiose valstybėse kaip Baltarusija. Šiandieniniame pasaulyje negalime atsitverti nuo savo kaimynų. Globalizuotas pasaulis ir glaudžiai susipynę  tautų ir žmonių santykiai sukuria naują realybę, kurioje valstybės gerovė dar labiau priklauso nuo užsienio politikos, o užsienio politika – nuo bendrų pasaulinių tendencijų. Todėl ateityje vis labiau reikės diplomatų aktyvios veiklos, profesionalaus darbo ir indėlio į šalies vidaus gyvenimą tam, kad bendromis pastangomis kurtume atvirą, dinamišką, ir modernią Lietuvą. Linkiu sėkmės šiame Jūsų darbe.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti