Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Pareiškėjų aptarnavimo Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio
2006 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 25A - 175

I. BENDROSIOS NUSTATOS
1. Pareiškėjų aptarnavimo Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja pareiškėjų aptarnavimo Respublikos Prezidento kanceliarijoje (toliau - Kanceliarija) ir informacijos teikimo pareiškėjams tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 1054 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, kitais įstatymais bei teisės aktais. Aprašas taikomas tiek, kiek šių klausimų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
pareiškėjas – asmuo, kuris kreipiasi į Kanceliariją raštu, elektroniniu būdu ar žodžiu;
pareiškėjo atstovas – asmuo, turintis teisę civilinių įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui;
pareiškėjų aptarnavimas – veikla, apimanti Apraše nurodytų asmenų aptarnavimą jiems atvykus į Kanceliariją, aptarnavimą telefonu, prašymų ir skundų, gautų tiesiai iš asmenų ar atsiųstų paštu, įskaitant ir elektroninį būdą (elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis), nagrinėjimą, parengtų atsakymų įforminimą ir perdavimą asmenims, informacijos teikimą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
informacija – žinios, kuriomis disponuoja Kanceliarija;
dokumentas – bet kokia Kanceliarijos sukurta ar gauta į įstaigos apskaitą įtraukta teiktina informacija ar jos dalis, išreikšta rašytine, įskaitant elektroninę, grafine, garsine ir (ar) vaizdine forma;
privati informacija – ypatingi fizinio asmens duomenys, kaip juos nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479), informacija apie asmenį ir jo šeimos gyvenimą, su fizinio asmens garbe ir orumu susijusi informacija;
informacijos atstovas – Kanceliarijos darbuotojas, padedantis asmenims įgyvendinti teisę į informaciją;
prašymas – asmens kreipimasis raštu, elektroniniu būdu ar žodžiu į Kanceliariją, Kanceliarijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, įgaliotą priimti ir nagrinėti prašymus ir skundus, nesusijęs su pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų pažeidimu, išdėstant asmens norą, pageidavimą, nuostatą tam tikru klausimu; pranešant apie tam tikros institucijos veiklos trūkumus, valstybės tarnautojų ar darbuotojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, kurie susiję su valstybės ar daugelio žmonių, o ne konkretaus asmens, interesų ir teisių pažeidimu; pateikiant pasiūlymus ką nors pagerinti viešojo administravimo ar kitose srityse; atkreipiant dėmesį į tam tikrą padėtį ir siūlant ką nors patobulinti, pakeisti, nuveikti ar susilaikyti nuo veiklos;
skundas – kreipimasis į Kanceliariją nurodant, kad yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašant juos apginti.
4. Kanceliarijoje nagrinėjami rašytiniai, žodiniai ir įstatymų nustatyta tvarka elektroniniu būdu pateikti prašymai bei skundai, kuriuose keliami klausimai yra susiję su Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitais įstatymų nustatytais Respublikos Prezidento įgaliojimais ar priklausantys Kanceliarijos kompetencijai.
5. Aptarnaujant pareiškėjus ir nagrinėjant prašymus bei skundus, vadovaujamasi pagarbos žmogaus teisėms, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais viešojo administravimo principais.
6. Draudžiama atsisakyti aptarnauti pareiškėjus, nagrinėti prašymus ar skundus motyvuojant tuo, kad nėra šias funkcijas atliekančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo. Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris (toliau – kancleris) užtikrina, kad Kanceliarijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo tarnyboje atvejais būtų paskirti kiti Kanceliarijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, turintys tokius pat įgaliojimus.
7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais atvejais Kanceliarijos valstybės tarnautojas nuo prašymo ar skundo nagrinėjimo nusišalina pats arba turi būti nušalintas.
8. Rašytiniai prašymai ar skundai turi būti tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine kalba, pasirašyti, nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė ir tikslus adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą, taip pat telefonas (jeigu pareiškėjas jį turi). Neįskaitomi, nesuprantamo turinio prašymai, skundai, kuriuose nėra išdėstyta konkreti problema ar prašymas, laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų ir nenagrinėjami, bet apie tai informuojamas pareiškėjas.
9. Prašymai ir skundai, kurių turinys yra šmeižikiškas, įžeidus ar neatitinkantis moralės normų, ir tokie, kuriuose kurstoma tautinė, rasinė, religinė ar socialinė nesantaika, prievarta bei diskriminacija, nenagrinėjami, ir apie tai informuojamas pareiškėjas.
10. Kanceliarijos bendro naudojimo patalpose matomoje vietoje ir tinklalapyje http://www.prezidentas.lt skelbiamas Aprašas ir valstybės tarnautojo ar darbuotojo, atsakingo už informacijos teikimą telefonu, telefono numeris.
11. Už Apraše numatytos tvarkos įgyvendinimą atsako kancleris arba jo įgaliotas asmuo.
II. PAREIŠKĖJŲ APTARNAVIMAS TELEFONU
12. Informaciją telefonu pareiškėjams teikia Respublikos Prezidento priimamojo (toliau – Priimamasis) valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
13. Priimamojo valstybės tarnautojas ar darbuotojas informaciją telefonu teikia laikydamasis šių taisyklių:
13.1. nurodo institucijos pavadinimą, savo pareigas ir pavardę;
13.2. atidžiai išklauso pareiškėją, o jei reikia, paprašo patikslinti kreipimosi į Respublikos Prezidento instituciją esmę;
13.3. pareiškėjui paaiškina, ar Respublikos Prezidento institucijos kompetencijai priklauso spręsti jam rūpimą klausimą; kokius dokumentus (pažymas, pareiškimus ar kt.) reikia pateikti, kad pareiškėjo prašymas būtų išnagrinėtas;
13.4. pareiškėjui paaiškina, į kurią instituciją pareiškėjas gali kreiptis, jei skunde ar prašyme nurodytos problemos sprendimas nepriklauso Respublikos Prezidento institucijos kompetencijai;
13.5. atsako į pareiškėjo klausimus, o jei reikia laiko išsamiam atsakymui parengti, nurodo kito kontakto laiką;
13.6. baigęs pokalbį, mandagiai atsisveikina.
III. PAREIŠKĖJŲ APTARNAVIMAS, ATVYKUS Į KANCELIARIJĄ
14. Atvykusiam į Priimamąjį pareiškėjui pasiūloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir informuoti, kokiu klausimu kreipiasi į Respublikos Prezidentą ar Kanceliariją.
15. Priimamojo valstybės tarnautojai:
15.1. priima pareiškėjų prašymus ar skundus raštu ir žodžiu. Žodiniai prašymai ar skundai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti tuoj pat, nefiksuojant jų rašytiniuose dokumentuose, ir dėl jų nenukenčia nei asmens, nei valstybės interesai. Jei reikia papildomo nagrinėjimo, pasiūloma prašymą ar skundą bei papildomą informaciją pateikti raštu. Iš pareiškėjų negalima reikalauti informacijos, kuri yra Kanceliarijos ir kitų institucijų informacijos sistemose bei registruose;
15.2. jeigu žodžiu keliamo klausimo nagrinėjimas nepriklauso Respublikos Prezidento institucijos kompetencijai, pareiškėjui paaiškinama, kuri institucija yra kompetentinga spręsti tą klausimą.
16. Respublikos Prezidento patarėjai, iš anksto suderinus priėmimo laiką, priima pareiškėjus Respublikos Prezidento kompetencijai priskirtais klausimais.
17. Vykstant piketams prie Kanceliarijos pastato, Priimamojo valstybės tarnautojai išsiaiškina piketuotojų reikalavimus ir apie tai informuoja kanclerį bei atitinkamą Respublikos Prezidento patarėjų grupę. Su piketuotojų atstovais Priimamojo patalpose susitinka kancleris ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, o esant reikalui, ir tą sritį kuruojantis Respublikos Prezidento patarėjas. Priimamojo valstybės tarnautojai registruoja susitikimo metu raštu ar žodžiu pateiktus piketuotojų atstovų reikalavimus. Gauti prašymai ar skundai nagrinėjami nustatyta tvarka.
IV. KLAUSIMŲ, GAUTŲ ELEKTRONINIU BŪDU, NAGRINĖJIMAS IR ATSAKYMŲ Į JUOS RENGIMAS
18. Respublikos Prezidento institucijos interneto svetainės skyriuje ,,Laiškas prezidentui” pareiškėjai gali pateikti su Aprašo 4 punkte nustatytomis sritimis susijusius informacinio pobūdžio klausimus bei gauti į juos atsakymus elektroniniu būdu. Asmenų informacinio pobūdžio klausimai, pateikti elektroniniu būdu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu ir sudaryti taip, kad Kanceliarija galėtų nustatyti klausimą pateikusį asmenį, suprasti klausimo turinį. Nesuprantamo turinio informacinio pobūdžio klausimai bei tie, kuriuose nėra išdėstyta konkreti problema ar prašymas, laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų ir nenagrinėjami, bet apie tai informuojamas pareiškėjas. Elektroniniu būdu gautiems klausimams taikomos Aprašo 9 punkto nuostatos.
19. Respublikos Prezidento institucijos interneto svetainės skyriuje ,,Laiškas prezidentui” gaunamus informacinio pobūdžio klausimus peržiūri, paskirsto ir atsakymų į juos rengimą bei išsiuntimą pareiškėjams organizuoja Priimamojo valstybės tarnautojai.
V. PRAŠYMŲ BEI SKUNDŲ REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS JUOS NAGRINĖTI
20. Gauti pareiškėjų prašymai ir skundai registruojami Priimamajame jų gavimo dieną. Priimamojo valstybės tarnautojai prašymus ir skundus nagrinėja arba perduoda nagrinėti kitiems Kanceliarijos padaliniams. Prašymą ar skundą nagrinėjančio valstybės tarnautojo pageidavimu kartu perduodami su tuo pačiu pareiškėju susiję dokumentai, anksčiau gauti Priimamajame.
21. Respublikos Prezidento patarėjai ir kiti Kanceliarijos valstybės tarnautojai prašymus, skundus, gautus tiesiogiai renginių ar susitikimų metu, perduoda registruoti Priimamajam.
22. Užregistruotus prašymus ar skundus nagrinėja ir atsakymus į juos rengia Priimamojo valstybės tarnautojai ir darbuotojai arba pagal kuruojamą sritį Respublikos Prezidento patarėjai bei kiti Kanceliarijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojai, kuriems prašymai ar skundai buvo perduoti nagrinėti.
23. Priimamajame užregistruoti prašymai ir skundai pasirašytinai perduodami Kanceliarijos padaliniams nagrinėti vadovaujantis šiais kriterijais:
23.1. adresuotus konkrečiam Kanceliarijos valstybės tarnautojui prašymus ir skundus Priimamojo valstybės tarnautojai užregistruoja ir perduoda nurodytam adresatui, jei prašymai ar skundai atitinka aukščiau išvardytus reikalavimus;
23.2. prašymus ar skundus, kuriuose keliama sprendimo reikalaujanti aktuali visuomenei problema, Priimamojo valstybės tarnautojai perduoda nagrinėti Respublikos Prezidento patarėjų grupei pagal kuruojamą sritį.
24. Kanceliarijoje nenagrinėjami, bet per 5 darbo dienas persiunčiami tokie prašymai ar skundai, kuriuose nurodytus klausimus pagal kompetenciją turi nagrinėti kitos institucijos, ir apie tai pranešama pareiškėjui.
25. Draudžiama skundus persiųsti institucijoms ar valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurių veiksmai skundžiami.
VI. PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS, APSKUNDIMO TVARKA
26. Prašymai ar skundai išnagrinėjami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo Priimamajame dienos. Kai prašymui ar skundui išnagrinėti reikia patikrinimo, papildomos medžiagos arba kitokių priemonių, nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas įstatymų nustatyta tvarka.
27. Išnagrinėjus prašymus ar skundus, kuriuose keliami klausimai yra susiję su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais nustatytais Respublikos Prezidento įgaliojimais ar Kanceliarijos kompetencija, gali būti priimamas sprendimas, kitais atvejais – apie prašymo ar skundo nagrinėjimo rezultatus pareiškėjas informuojamas raštu, motyvuotai atsakant į keliamus klausimus ir nurodant, kas atsakingas už sprendimų priėmimą.
28. Kartotiniai prašymai ar skundai nenagrinėjami, jeigu juose nenurodoma naujų aplinkybių, sudarančių prašymo ar skundo pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, jog sprendimas dėl ankstesnio prašymo ar skundo išnagrinėjimo yra neteisingas. Šiuo atveju pareiškėjui pranešama, kad jo prašymas ar skundas nebus nagrinėjamas, ir nurodoma priežastis.
29. Prašymų ar skundų nagrinėjimo ir atsakymų rengimo eigą prižiūri Priimamojo ir/ar kitų Kanceliarijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už darbą su dokumentais.
30. Pareiškėjas, nesutinkantis su sprendimu dėl jo prašymo ar skundo nagrinėjimo, jį gali apskųsti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
VII. INFORMACIJOS TEIKIMAS
31. Norėdamas gauti informaciją, pareiškėjas Kanceliarijai pateikia prašymą (prašymo forma pateikiama tinklalapyje http://www.prezidentas.lt).
32. Pagal žodinį prašymą informacija teikiama, jeigu ji gali būti teikiama žodžiu ir jei asmuo nereikalauja jos pateikti raštu.
33. Prašymas Kanceliarijai gali būti pateikiamas tiesiogiai, siunčiamas paštu arba perduodamas per kurjerį ar atstovą. Prašyme turi būti nurodoma pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jei pareiškėjas yra fizinis asmuo) ar pavadinimas ir buveinės adresas (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo) bei kokios informacijos ar kokį dokumentą pageidaujama gauti.
34. Jei pareiškėjas konkrečiai žino, kokiame dokumente yra jį dominanti informacija, nurodo to dokumento pavadinimą.
35. Jei dėl informacijos gavimo kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi.
36. Jei pareiškėjo prašyme nurodyta informacija yra netiksli ar jos nepakanka, informacijos atstovas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Kanceliarijoje kreipiasi į pareiškėją, prašydamas patikslinti prašymą. Informacijos pateikimo terminai skaičiuojami nuo tinkamai surašyto prašymo gavimo dienos.
37. Pareiškėjas, prašydamas pateikti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti asmens kodą. Jei dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
38. Informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Kanceliarijoje dienos. Jei prašoma daug ir sudėtingos informacijos, įstaigos vadovas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pareiškėjui, nurodant termino pratęsimo priežastis.
40. Informacija pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti teikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, garso, vaizdo ar garso ir vaizdo įrašą.
41. Pareiškėjui pateikiama tik ta informacija, kuri nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų ar kurios pateikimas nėra ribojamas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų įstatymo, kitų įstatymų ar teisės aktų.
42. Atsisakius suteikti informaciją, pareiškėjui raštu nurodoma nesuteikimo priežastis ir galimybė tokį atsisakymą apskųsti.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
43. Susirašinėjimo bylos bei registracijos duomenys teisės aktų nustatyta tvarka saugomi Kanceliarijoje.
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti