Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuostatai

PATVIRTINTA
Respublikos Prezidento
2008 m. birželio 18 d. potvarkiu Nr. 2K-490

I. BENDROSIOS NUSTATOS
1. Respublikos Prezidento kanceliarija (toliau - Prezidento kanceliarija) yra valstybės įstaiga, padedanti Respublikos Prezidentui įgyvendinti jo funkcijas ir atliekanti Respublikos Prezidento rezidencijos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą.
2. Prezidento kanceliarija yra viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga), turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Prezidento kanceliarijos buveinės adresas: S. Daukanto a. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika.
3. Prezidento kanceliarijos struktūrą ir nuostatus tvirtina Respublikos Prezidentas.
4. Savo veikloje Prezidento kanceliarija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymu (Žin., 1993, Nr. 5-89, 2003, Nr. 112-4992) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais ir potvarkiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
II. PREZIDENTO KANCELIARIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Prezidento kanceliarijos uždaviniai - padėti Respublikos Prezidentui įgyvendinti jo funkcijas ir vykdyti Respublikos Prezidento rezidencijos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą.
6. Prezidento kanceliarija, vykdydama jai pavestus uždavinius:
6.1. Respublikos Prezidento pavedimu šaukia Pilietybės ir Malonės komisijų posėdžius ir rengia jiems medžiagą;
6.2. atlieka darbus, susijusius su ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų reikalais;
6.3. prireikus rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
6.4. vykdo ūkinį ir materialinį Respublikos Prezidento, jo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, konsultantų visuomeniniais pagrindais, Prezidento kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau - valstybės tarnautojai ir darbuotojai), taip pat Respublikos Prezidento sudarytų komisijų, darbo grupių aptarnavimą Prezidento kanceliarijos darbo reglamento numatytais atvejais;
6.5. teisės aktų nustatyta tvarka Respublikos Prezidentui atstovauja teismuose;
6.6. organizuoja dokumentų valdymą Prezidento kanceliarijoje ir užtikrina dokumentų saugojimą bei jų perdavimą teisės aktų nustatyta tvarka valstybės archyvui;
6.7. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Respublikos Prezidento dekretų ir potvarkių rengimą, paskelbimą ir saugojimą;
6.8. tvarko Prezidento kanceliarijos buhalterinę apskaitą ir sudaro finansinę atskaitomybę nustatyta tvarka;
6.9. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo įslaptintos informacijos administravimą;
6.10. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
6.11. organizuoja piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą Prezidento kanceliarijoje;
6.12. vykdo kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai nustatytas funkcijas.
III. PREZIDENTO KANCELIARIJOS TEISĖS
7. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, Prezidento kanceliarija turi teisę:
7.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir valstybės įmonių informaciją, reikalingą funkcijoms vykdyti;
7.2. pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus ir ekspertus;
7.3. sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
7.4. nustatyta tvarka steigti, reorganizuoti ir likviduoti viešuosius juridinius asmenis.
8. Prezidento kanceliarija turi ir kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų suteiktų teisių.
IV. PREZIDENTO KANCELIARIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Prezidento kanceliarijai vadovauja Prezidento kanceliarijos kancleris, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka konkurso būdu priima į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas. Prezidento kanceliarijos kancleris pavaldus ir atskaitingas Respublikos Prezidentui.
10. Prezidento kanceliarijos organizacinę valdymo struktūrą sudaro: Prezidento kanceliarijos kancleris, Prezidento kanceliarijos kanclerio pavaduotojai, struktūriniai padaliniai, Respublikos Prezidento politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
11. Prezidento kanceliarijos kancleris turi pavaduotojus. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka juos konkurso būdu priima į pareigas ir atleidžia iš jų bei nustato jų veiklos sritis Prezidento kanceliarijos kancleris.
12. Prezidento kanceliarijos kanclerio pavaduotojai planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pagal kuravimo sritį jiems pavaldžių struktūrinių padalinių ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų darbą, koordinuoja šių padalinių ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų veiklą, vykdo kitas jiems pavestas funkcijas. Prezidento kanceliarijos kanclerio pavaduotojai yra tiesiogiai pavaldūs Prezidento kanceliarijos kancleriui ir atsakingi už jiems pavestų funkcijų vykdymą, sprendimų priėmimą.
13. Struktūrinių padalinių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs Prezidento kanceliarijos kancleriui arba jo pavaduotojams pagal kuravimo sritį. Struktūrinio padalinio vadovas atsako už padalinio uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, padalinio darbo planavimą, organizavimą ir kontrolę bei už kitų jam pavestų funkcijų vykdymą.
14. Kai kuriems Prezidento kanceliarijos uždaviniams įgyvendinti, projektams valdyti, atitinkamų sričių veiklai organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti gali būti sudaromos komisijos, darbo grupės, taip pat gali būti paskiriami koordinatoriai.
15. Prezidento kanceliarijos veikla organizuojama vadovaujantis Prezidento kanceliarijos kanclerio patvirtintu strateginiu veiklos planu. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Prezidento kanceliarijos kancleris. Strateginio veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja Prezidento kanceliarijos kanclerio sudaryta Prezidento kanceliarijos strateginio planavimo darbo grupė.
16. Prezidento kanceliarijos veikla reguliuojama Prezidento kanceliarijos kanclerio tvirtinamais Prezidento kanceliarijos darbo reglamentu, Vidaus tvarkos aprašu, kitais vidaus ir darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, Prezidento kanceliarijos struktūrinių padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymais.
17. Prezidento kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai pavaldūs Prezidento kanceliarijos kancleriui. Respublikos Prezidento politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai pavaldūs Respublikos Prezidentui.
18. Prezidento kanceliarijos kancleris vadovauja Prezidento kanceliarijai, sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už Prezidento kanceliarijos veiklą, pavestų uždavinių įgyvendinimą bei savo funkcijų ir pareigų vykdymą:
18.1. teikia Respublikos Prezidentui tvirtinti Prezidento kanceliarijos struktūrą, tvirtina Prezidento kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Prezidento kanceliarijai patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;
18.2. tvirtina Prezidento kanceliarijos darbo reglamentą, vidaus tvarkos aprašą, kitus vidaus ir darbo tvarką reglamentuojančius aprašus, tvarkas, reglamentus, nuostatus, struktūrinių padalinių nuostatus bei karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
18.3. įstatymų nustatyta tvarka priima, perkelia į kitas pareigas ir atleidžia iš jų Prezidento kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Prezidento kanceliarijos įsteigtų viešųjų juridinių asmenų vadovus, skatina ir skiria jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas bei išmokas;
18.4. nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie Prezidento kanceliarijos veiklą;
18.5. kaip Ordinų kancleris tvarko valstybės apdovanojimus;
18.6. leidžia įsakymus Prezidento kanceliarijos veiklos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;
18.7. užtikrina Respublikos Prezidento potvarkių vykdymą;
18.8. vykdo kitas Respublikos Prezidento jam pavestas ar teisės aktuose nustatytas funkcijas.
19. Prezidento kanceliarijos kanclerio laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Prezidento kanceliarijos kanclerio pavaduotojas, kuris turi teisę vykdyti šių nuostatų 18 punkte nurodytas funkcijas. Prezidento kanceliarijos kanclerio pavaduotojo nesant - į Prezidento kanceliarijos kanclerio, laikinai negalinčio eiti pareigų, pareigas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka Respublikos Prezidento potvarkiu gali būti perkeltas kitas valstybės tarnautojas, iki grįš negalintis eiti pareigų Prezidento kanceliarijos kancleris. Kitais atvejais laikinai perkeltas į Prezidento kanceliarijos kanclerio pareigas valstybės tarnautojas negali būti ilgiau negu vienerius metus per penkerius tarnybos metus.
V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į PAREIGAS IR ATLEIDIMAS IŠ JŲ, DARBO UŽMOKESČIO JIEMS MOKĖJIMAS
20. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai priimami į pareigas ir atleidžiami iš jų, darbo užmokestis jiems mokamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Respublikos Prezidento sudarytos Lietuvos heraldikos komisijos nariams, kurie nėra Prezidento kanceliarijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu. Komisijos nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.
VI. PREZIDENTO KANCELIARIJOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS
22. Prezidento kanceliarija finansuojama iš valstybės biudžeto.
23. Prezidento kanceliarijai skiriamos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka naudojamos Respublikos Prezidentui, Respublikos Prezidento rezidencijoms ir Prezidento kanceliarijai bei kitoms įstatymuose nustatytoms išlaidoms finansuoti.
VII. PREZIDENTO KANCELIARIJOS FINANSINĖ VEIKLOS KONTROLĖ
24. Prezidento kanceliarijos finansinę veiklą kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
25. Prezidento kanceliarijoje vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Prezidento kanceliarijos Vidaus audito tarnyba.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Prezidento kanceliarija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti