Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Viešosios informacijos rengėjų akreditavimo Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio
2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 25A-248
(Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio
2008 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 25A-230
redakcija)

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Viešosios informacijos rengėjų akreditavimo Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešosios informacijos rengėjų (transliuotojų, leidyklų,  kino, garso ar vaizdo studijų, informacijos,  reklamos agentūrų,   redakcijų,   informacinės  visuomenės informavimo priemonės  valdytojų ar kitų asmenų, rengiančių ar  pateikiančių skleisti viešąją informaciją) atstovų akreditavimo Respublikos  Prezidento kanceliarijoje (toliau –  Prezidento kanceliarija) tvarką.
  2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu (Žin., 1996, Nr.71-1706) (toliau - Visuomenės informavimo įstatymas), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr.10-236) (toliau – Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios informacijos teikimą.
 2. AKREDITAVIMO TEIKIMAS
      
  1. Prezidento kanceliarijoje gali būti akredituoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų viešosios informacijos rengėjų atstovai ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje akredituoti užsienio viešosios informacijos rengėjų atstovai.
  2.    
  3. Akreditavimas suteikiamas viešosios informacijos rengėjų atstovams, sistemingai informuojantiems visuomenę apie Respublikos Prezidento institucijos veiklą ir dirbantiems Prezidento kanceliarijos patalpose. Kitiems viešosios informacijos rengėjų atstovams Respublikos Prezidento spaudos tarnybos darbuotai, turintys teisę užsakyti leidimus, gali užsakyti vienkartinį leidimą žiniasklaidos atstovams (3 priedas) leidimų biure.
  4.    
  5. Akreditavimo pageidaujantis viešosios informacijos rengėjo atstovas užpildo nustatytos formos akreditavimo anketą (1 priedas), pateiktą Prezidento kanceliarijos interneto svetainėje (http://www.prezidentas.lt). Respublikos Prezidento spaudos tarnyba turi teisę papildomai pareikalauti raštiško viešosios informacijos rengėjo atstovaujamos įstaigos vadovo patvirtinimo, kad prašymą akreditavimui pateikęs asmuo tikrai atstovauja šiam viešosios informacijos rengėjui.
  6.    
  7. Akreditavimo anketoje turi būti nurodyta: pageidaujamo gauti akreditavimo tipas, akredituoti prašančio asmens vardas, pavardė, lytis, gimimo data, pilietybė, atstovaujamos žiniasklaidos tipas, atstovaujamos organizacijos pavadinimas, užimamos pareigos, darbovietės adresas, telefono, mobiliojo telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas, identifikavimo dokumento tipas ir numeris, asmens kodas, pridedama skaitmeninė dokumentinė akreditavimo prašančio asmens nuotrauka.
  8.     
  9. Akreditavimo prašantis asmuo, elektroniniu būdu patvirtindamas pateikiamus duomenis apie save ir atstovaujamą organizaciją, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, Respublikos Prezidento kanceliarijos vidaus tvarkos, Prezidento kanceliarijos leidimų sistemos funkcionavimo tvarkos ir patvirtina sutinkantis, kad jo pateikti duomenys būtų tikrinami tokią teisę turinčių valstybės institucijų.
  10.    
  11. Akredituotam asmeniui išduodama nustatyto pavyzdžio plastikinė akreditavimo kortelė (2 priedas). Akreditavimo korteles išduoda atsakingas Prezidento kanceliarijos Spaudos tarnybos darbuotojas. Nuolatinis akreditavimas suteikiamas vieneriems metams, jei prašymas suteikti akreditavimą pateikiamas metinio akreditavimo suteikimo laikotarpiu, apie kurį viešai skelbia Respublikos Prezidento spaudos tarnyba. Prašymą suteikti akreditavimą pateikus vėliau, akreditavimas suteikiamas laikotarpiui, likusiam iki naujo metinio akreditavimo.
  12.    
  13. Kai Prezidento kanceliarijoje vykstantiems renginiams ir vizitams nustatomas specialus akreditavimas, viešosios informacijos rengėjams apie tai pranešama iš anksto.
  14.    
  15. Asmenims, kurie nesilaiko Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, Viešosios informacijos rengėjų akreditavimo Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos, Respublikos Prezidento kanceliarijos vidaus tvarkos, Respublikos Prezidento kanceliarijos leidimų sistemos funkcionavimo tvarkos, nevykdo Vadovybės apsaugos departamento ir Respublikos Prezidento spaudos tarnybos darbuotojų teisėtų reikalavimų, Respublikos Prezidento spaudos tarnybos vadovo rašytiniu motyvuotu sprendimu akreditavimo galima neskirti arba jau paskirtą atšaukti. Atskirais atvejais Respublikos Prezidento spaudos tarnyba gali atsisakyti skirti akreditavimą, nenurodydama akreditavimo prašančiam asmeniui tokio sprendimo motyvų. (Straipsnio pakeitimai: Nr. 25A-248, Žin., 2007, Nr. 105-4328 (2007-10-11).
 3. DARBO TVARKA
      
  1. Viešosios informacijos rengėjų atstovai į Prezidento kanceliariją gali įeiti tik Prezidento kanceliarijos darbo laiku (8.00 – 17.00, penktadienį 8.00 – 15.45). Į Prezidento kanceliariją viešosios informacijos rengėjų atstovai įleidžiami per pagrindinį Reprezentacinių rūmų įėjimą. Pasibaigus Prezidento kanceliarijos darbo laikui, jei nėra oficialių renginių, viešosios informacijos rengėjų atstovai įleidžiami tik su juos kviečiančio Prezidento kanceliarijos darbuotojo užsakytu ir leidimų biure išduotu vienkartiniu leidimu žiniasklaidos atstovams.
  2.    
  3. Viešosios informacijos rengėjų atstovai, įeidami į Prezidento kanceliariją, privalo matomoje vietoje prie drabužių prisisegti akreditavimo kortelę ar leidimų biure išduotą vienkartinį leidimą žiniasklaidos atstovams.
  4.    
  5. Viešosios informacijos rengėjų atstovai, pateikę Prezidento kanceliarijos akreditavimo kortelę, specialaus akreditavimo kortelę arba leidimų biure išduotą vienkartinį leidimą žiniasklaidos atstovams, po Vadovybės apsaugos departamento pareigūno patikros turi teisę darbo metu ir darbo reikmėms naudotis Spaudos centre ir Spaudos konferencijų salėje esančiomis darbo vietomis ir technika, Respublikos Prezidento spaudos tarnybos parengta ir platinama informacine medžiaga bei dokumentais.
  6.    
  7. Kitose (išskyrus nurodytas 13 punkte) Prezidento kanceliarijos patalpose bei rūmų teritorijoje viešosios informacijos rengėjų atstovai gali dirbti (imti interviu, fotografuoti, filmuoti, kitaip rengti viešąją informaciją) tik lydimi Respublikos Prezidento spaudos tarnybos darbuotojo.
  8.    
  9. Viešosios informacijos rengėjų atstovų buvimo vietą ir laiką oficialių renginių metu nustato Respublikos Prezidento spaudos tarnyba. Į oficialius renginius viešosios informacijos rengėjų atstovai įleidžiami likus 5 minutėms (jei atskiru pranešimu nenurodomas kitas laikas) iki renginio pradžios. Pavėlavę viešosios informacijos rengėjų atstovai į renginio vietą neįleidžiami.
  10.    
  11. Oficialių renginių metu viešosios informacijos rengėjų atstovų apranga turi būti tvarkinga, dalykinio stiliaus. Nesilaikantys šių reikalavimų, viešosios informacijos rengėjų atstovai į renginio vietą gali būti neįleidžiami.
  12.    
  13. Antrajame Reprezentacinių Prezidento kanceliarijos rūmų aukšte, kuriame dirba Respublikos Prezidentas, viešosios informacijos rengėjų atstovai gali dirbti tik oficialių renginių metu arba rengdami Respublikos Prezidento interviu. Viešosios informacijos rengėjų atstovai dirba tik patalpose, kuriose vyksta šie renginiai arba interviu ir tik lydimi Respublikos Prezidento spaudos tarnybos darbuotojo.
  14.    
  15. Dėl interviu su Respublikos Prezidentu tariamasi iš anksto, pateikiant raštišką prašymą Respublikos Prezidento spaudos tarnybai. Prašyme turi būti nurodyta viešosios informacijos rengėjo pavadinimas, jo atstovo pavardė, pageidaujama data ir pagrindinės interviu temos arba planuojami pateikti klausimai.
  16.    
  17. Pranešimus, kuriuose perteikiama Respublikos Prezidento nuomonė, skelbia Respublikos Prezidento spaudos tarnybos vadovas arba kitas Respublikos Prezidento įgaliotas asmuo.
  18.    
  19. Pranešimai spaudai ir kita oficiali informacija platinama elektroniniu paštu ir skelbiama internete http://www.prezidentas.lt.
 4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
      
  1. Viešosios informacijos rengėjų akreditavimo Prezidento kanceliarijoje tvarkos, nustatytos šiame Apraše, laikymąsi užtikrina Respublikos Prezidento spaudos tarnyba.
  2.    
  3. Aprašas skelbiamas tinklalapyje http://www.prezidentas.lt.
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti